Poštovane studentice i studenti,

Sukladno Pravilniku o ocjenjivanju studenata na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, od ove akademske godine studenti su obavezni prijaviti svaki izlazak na ispit (uključujući i prvi ispitni rok koji se do sada smatrao automatski prijavljen upisom predmeta, a sada to više nije slučaj nego ga je potrebno također prijaviti).

Prijava i odjava ispita biti će omogućena kroz Lumens portal za studente.  

U ovoj akademskoj godini kalendarom nastave predviđena su 4 ispitna roka za svaki semestar ali student može isti predmet polagati najviše 3 puta. Polaganje ispita prijavljuje se najkasnije tri dana prije održavanja ispita a odjavljuje najkasnije 24 sata prije održavanja ispita.

Studentu koji prijavi ispit a ne odjavi ga u za to predviđenom roku bilježi se pad na ispitu.

Svim studentima želimo puno uspjeha u 2019./2020. akademskoj godini!