2018
REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE GRAĐEVINE FAKULTETA ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU I IZGRADNJA ANEKSA ZGRADE
Evidencijski broj: 8/2018
Rok za dostavu ponuda: 27.06.2018. do 17:00 sati

2. Izmjena DoN - Rekonstrukcija postojeće građevine fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i izgradnja aneksa zgrade fakulteta

 

2017
2016
 
2015
 
2014
Nabava male vrijednosti
Bagatelna nabava

2013

Usluga izrade projektne dokumentacije glavnog i izvedbenog projekta, te troškovnika za Rekonstrukciju Fakulteta za menadţment u turizmu i ugostiteljstvu – izgradnja aneksa
 

2012

 

2011