Obrana doktorske disertacije - Lahorka Halmi

Temeljem čl. 25. st 4. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. godine i Odluke Fakultetskog vijeća sa 44. sjednice, održane 17. rujna 2020. godine, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
 
objavljuje da će
 
Lahorka Halmi
 
braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
 
HARMONIZACIJA SUSTAVA IZVJEŠTAVANJA O ODRŽIVOSTI U HOTELIJERSTVU
 

30. listopada 2020. godine s početkom u 10:00 sati u dvorani AIII. Fakulteta (1. kat)

 

 

izrađenu pod mentorstvom dr. sc. Milene Peršić, znanstvene savjetnice i komentorice doc. dr. sc. Katarine Poldrugovac, pred  Povjerenstvom u sastavu:

  • prof. dr. sc. Sandra Janković, predsjednica, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
  • prof. dr. sc. Lorena Mošnja Škare, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“
  • izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić NižićSveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
 
Obrana doktorske disertacije je javna.

Odluka